اشارات

آزادی همواره در دامن اسارت می‌زاید و در زنجیر رشد می‌کند و از ستم تغذیه می کند و با غضب بیدار می‌شود

محراب در لغت می‌دانی یعنی چه؟......."حرب"
یعنی صحنه جنگ،ناوردگاه
شگفتا!

به هر حال،یک انسان
اگر یک کتاب هم نباشد یک "کلمه" هست
و ناچار با کسی که معنی این کلمه را می‌داند
احساس یک پیوند غیبی می‌کند. 

دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 7 بازدید