سفر

به سفر میروم اما نه از روی دلخواستن
اجباری است و نمیدانم بر سر این روح پریشانم چه خواهد آمد.

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
کاپتان

رسیدن بخیر بانو. امید که بهت خوش گذشته باشه[گل]